Andere instanties

Uitkeringen en toeslagen

Als u geen werk heeft of misschien niet kunt werken, dan moet u rondkomen van een uitkering. Dat kan vervelend zijn, bijvoorbeeld wanneer u minder te besteden heeft dan dat u gewend was.

Een uitkering vraagt u, afhankelijk van uw situatie, aan bij de SVB (sociale verzekeringsbank) of het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Hieronder leest u waarvoor u bij welke instantie terecht kunt.

Er zijn ook toeslagen en tegemoetkomingen waarvoor u misschien in aanmerking komt zoals zorgtoeslag en kinderbijslag. Meer informatie over toeslagen en tegemoetkomingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

SVB

De SVB voert regelingen uit voor de overheid, waaronder de volksverzekeringen. U krijgt met de SVB te maken als u bijvoorbeeld kinderbijslag, AOW of een nabestaandenuitkering (Anw) ontvangt. De SVB keert het geld uit, maar biedt ook informatie en service, zoals hulp bij de administratie voor houders van een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Regelingen die de SVB uitvoert naast kinderbijslag, AOW en Anw zijn:

  • PGB (Persoonsgebonden Budget)
  • Remigratiewet
  • WKB (Wet op het kindgebonden budget)

UWV

Het UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Het UWV voert wetten op het gebied van werk uit. U krijgt met het UWV te maken als u een van de volgende uitkeringen ontvangt:

  • WW (Werkloosheidswet)
  • WIA (Wet werk en inkomensvoorziening naar arbeidsvermogen)
  • Wajong 
  • Ziektewet

Als u in de WAO of WAZ zit, krijgt u een uitkering via het UWV. Het UWV ondersteunt u ook mensen bij het vinden van werk en helpt werkgevers bij het vinden van personeel. Het UWV is de instantie die beoordeelt of u arbeidsongeschikt bent.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp